Trendy
válka na Ukrajině EURO 2024 Karel Gott Shannen Doherty

Obchodní podmínky

Platné od 1. února 2013

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Extra Online Media s.r.o.

 1. Obecná ustanovení

  1. Společnost Extra Online Media s.r.o.., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24316920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C. 195690 (dále jen "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) https:// www.extra.cz a dalších internetových serverů (dále jen "Servery"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, PR články apod.
  2. Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků v Serverech, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní prostor v Serverech.
 2. Zadávání reklamy

  1. Rezervace

   Reklamní plochu na Serverech lze rezervovat na základě písemné, faxové nebo emailové rezervace se stanovenými náležitostmi, kterými jsou: Název kampaně; určení subjektu, pro který je kampaň realizována (v případě agentury je nutné určení fakturačních údajů agentury, ale i označení klienta, pro kterého je kampaň přímo realizována, obchodní jméno a IČ); termíny realizace kampaně; reklamní produkty a pozice; uvedení Názvu pro Admonitoring (tzn. název pro danou kampaň uváděnou napříč všemi servery a médii); ceny dle ceníku a případný návrh slevy, vzniká-li na něj nárok dle sjednaných podmínek s Provozovatelem. Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. Rezervace není pro Provozovatele závazná bez závazné objednávky a propadá po 3 dnech od provedení rezervace, nejpozději však 10 pracovních dnů před plánovaným spuštěním kampaně (v případě rezervace provedené v období kratším než 11 pracovních dnů před plánovaným spuštěním kampaně propadá rezervace dnem následujícím po jejím provedení), není-li do té doby provedena závazná objednávka.

  2. Objednávka

   Reklamní plocha na Serverech se objednává na základě písemné, faxové emailové či ústně sjednané objednávky Zadavatele nebo dle zálohové (proforma) faktury vystavené Provozovatelem obsahující veškeré níže zmíněné náležitosti, a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Stanovením termínu pro sjednání objednávky nejsou dotčeny podmínky pro provedení rezervace, případně zánik rezervace dle odst. 2.1. těchto obchodních podmínek. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, kdy ji Provozovatel písemně, faxem či emailem potvrdí Zadavateli (v případě promo faktury až v okamžiku úhrady fakturované částky). Provozovatel Zadavateli Objednávku obvykle potvrdí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Potvrzením objednávky se má za to, že Provozovatel a Zadavatel sjednali smluvní vztah, který se bude v základních náležitostech řídit ujednáními těchto Obchodních podmínek. Provedením platby dle zálohové faktury vyjadřuje Zadavatel souhlas s Obchodními podmínkami Provozovatele. Provozovatel není povinen objednávku potvrdit. V takovém případě nevzniká Zadavateli žádný nárok.
   Objednávka musí obsahovat:

   Fakturační údaje
   IČ Zadavatele
   DIČ Zadavatele (pokud je Zadavatel plátce DPH)
   Fakturační adresu Zadavatele
   Poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy.

   Kontakt
   Kontaktní osoba
   Telefon, fax
   E-mail

   Inzertní specifikace
   Typ inzerce
   Reklamní pozice
   Kompletní podklady inzerce
   Objem inzerce
   Termín reklamní kampaně
   Cena bez DPH

   V případě agentury označení klienta, pro kterého je reklamní sdělení objednáváno a zároveň název kampaně dle pravidel AdMonitoringu (v případě bannerové reklamy). Zadavatel obdrží návrh objednávky na vyžádání od Provozovatele, a to od jeho jednotlivých oddělení dle typu reklamního produktu.

  3. Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce

   Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy v Serveru. Zadavatel je povinen průběžně kontrolovat aktuálnost uveřejněného reklamního sdělení a jeho soulad s právními předpisy. V případě, že zadavatel zjistí, že reklamní sdělení porušuje nebo může porušovat jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění reklamního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy. Zadavatel dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl 2.4 níže) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k takovému reklamnímu sdělení, které bude umístěno v některém ze Serverů Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, příp. předmětem další ochrany, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby a šířením reklamního sdělení Provozovatelem nedojde k porušení těchto práv ani práv Zadavatele. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody, či povinnosti poskytnout oprávněným osobám, případně Provozovateli jiné finanční plnění vyplývající z příslušných právních předpisů. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení. Zadavatel bere na vědomí, že Provozovatel zajišťuje pouze technické šíření reklamního sdělení, tj. zejména neprovádí právní ani jinou kontrolu reklamního sdělení.

  4. Práva a povinnosti Provozovatele

   Provozovatel si i v případě závazné objednávky (či uhrazení zálohy) vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

   1. nosič reklamního sdělení nebo reklamní sdělení není v souladu s aktuálními technickými požadavky Provozovatele či reklamní podklady neodpovídají těmto Obchodním podmínkám
   2. reklamní sdělení je nebo může být v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
   3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek
   4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele
   5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Serverech Provozovatele
   6. šíření reklamního sdělení by bylo v rozporu s jinými závazky Provozovatele

   Provozovatel si vyhrazuje právo započíst přijatou platbu částky ze zálohové faktury k přednostní úhradě stávajících závazků Zadavatele, které jsou v den připsání platby na účet Provozovatele v prodlení s úhradou.

   V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svých Serverů realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele. Nevhodnost reklamních sdělení či jiných reklamních prvků, jakož i důvody odmítnutí, pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu je Provozovatel oprávněn Zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.

   V případě, že Zadavatel uhradí Provozovateli platbu na základě zálohové faktury a Provozovatel následně neuveřejní reklamní sdělení z důvodů naplnění podmínek dle prvního odstavce tohoto článku, má Zadavatel právo na vrácení poskytnuté zálohy, ponížené o cenu za již provedenou prezentaci reklamního sdělení. Provozovatel v takovém případě vrátí Zadavateli uhrazenou platbu ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy Zadavatel Poskytovatele k vrácení zálohy vyzve. V případě, kdy Provozovatel, z důvodů dle předcházející věty, uveřejnění reklamního sdělení pozastaví nebo ukončí, má Provozovatel nárok na úhradu částky vypočítané poměrně k předpokládanému rozsahu a reálnému rozsahu uveřejnění reklamního sdělení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Provozovatele na započtení plateb dle odst. 2 tohoto článku.

  5. Reklamní podklady

   Veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serverech v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 pracovní dny (neinteraktivní formáty) nebo nejpozději 5 pracovních dnů (interaktivní formáty, dynamické bannery, speciální formáty) před datem počátku reklamní kampaně. Zadavatel je plně odpovědný za dodání podkladů řádně a včas a nese odpovědnost za to, když tak neučiní. Provozovatel není povinen Zadavatele informovat o termínech k dodání reklamních podkladů ani o jejich případné nekvalitě apod. Zadavatel je povinen dodat pro každou novou kampaň nové reklamní podklady, jež splňují podmínky stanovené tímto ustanovením. Provozovatel není povinen podklady po ukončení kampaně Zadavateli navracet či archivovat nad rámec vyplývající z donucujících ustanovení právních předpisů. Zadavatel je povinen dodat kompletní podklady k dané reklamní kampani nebo pozici, v jiném případě nebudou podklady Provozovatelem použity. Pokud podklady nebudou kompletní , není Provozovatel povinen reklamní kampaň spustit. Zadavatel má v tomto případě nárok na úhradu cenu za již provedenou prezentaci reklamního sdělení dle čl. 2.4 odst. 3 obchodních podmínek. Odkaz na podklady musí být jednoznačný, aby Provozovatel neměl pochybnosti o tom, které podklady mají být pro kterou reklamní kampaň použity. Za případné chyby v realizaci kampaně způsobené nepřesnými informacemi Zadavatele nebo porušením jiných povinností Zadavatele Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
   Pro zasílání podkladů je dále potřeba dodržet následující:

   Název kampaně
   Uvést přesný sjednaný název kampaně (dle pravidel AdMonitoru) – viz. Objednávka

   Reklamní pozice
   Název reklamní pozice i s označením umístění, kam mají být konkrétní podklady nasazeny.

   Termín
   Poskytnutí informace, ve kterém naplánovaném období mají být bannery nasazeny, nebo zda nasadit podklady na celé sjednané období. Pokud se jedná o výměnu podkladů za nové, či o přidání ke stávajícím, je toto nutné sdělit Provozovateli.

   URL
   Přesné přiřazení k jednotlivým bannerům či textům. V případě banneru s vícečetnou URL konkrétní přiřazení k jednotlivým částem kreativy.

   Podklady
   Vždy dodávat jen bannery či texty v Provozovatelem definovaných formátech pro pozice, které jsou objednané a jsou určeny pro inzerci na serverech Provozovatele. Je nepřípustné dodávat podklady v balíčku s bannery, které nejsou určeny pro inzerci na serverech Provozovatele či pro neobjednané pozice, či v podobě odkazu ke stažení daného podkladu. Dále je nutná informace o požadované rotaci kreativ, v případě nesdělení této informace bude rotace rovnoměrná. Při pozdním dodání podkladů nemá Zadavatel nárok na poskytnutí náhradního plnění či reklamaci za dny, kdy byl Zadavatel v prodlení s dodáním podkladů. Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména reklamní bannery a reklamní tlačítka, které musí mimo jiné splňovat především podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, reklamních prvků a reklamních pozic stanovené Provozovatelem.

   V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kritéria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné zveřejnění.

  6. Změny v reklamních kampaních

   Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději tři pracovní dny před datem zamýšlené změny. V případě, že tak Zadavatel neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky a realizací původní kampaně mu vzniká nárok na odměnu. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamních formátů, v nichž jsou reklamní sdělení uveřejňována. V případě zařazení reklamního sdělení do kategorie si Provozovatel vyhrazuje právo přesunout reklamní sdělení do relevantnější kategorie, pokud takováto vznikne. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na zrušení jednotlivého reklamního formátu či kategorie. V případě objednávky či dosud neukončené reklamní kampaně Zadavatele u takovéhoto reklamního formátu nebo kategorie, v níž mělo být reklamní sdělení umístěno, zavazuje se Provozovatel nabídnout Zadavateli plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat záměru reklamní kampaně Zadavatele a nevysloví-li Zadavatel s takovýmto obdobným plněním souhlas, Provozovatel mu bezodkladně vrátí již uhrazenou cenu či část ceny odpovídající nerealizované reklamní kampani.

 3. Finanční podmínky

  1. Cena

   Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele zveřejněných na Serverech pro uvedené období na základě statistik průběhu reklamní kampaně, které generuje Provozovatel. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které se připočítává dle platných právních předpisů.

  2. Fakturace a platební podmínky

   Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením příslušné reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Faktury s náležitostmi daňového dokladu se vystavují do 15 kalendářních dnů po skončení reklamní kampaně, případně do 15 kalendářních dnů po konci kalendářního měsíce, v němž kampaň nebo její část probíhala, podle toho, který den nastane dříve. Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně. Doba splatnosti faktur činí 14 dní od data vystavení. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávnění účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Za řádně uhrazenou kampaň se považuje kampaň, která byla uhrazena ve výši a pod variabilním symbolem, který je uveden na objednávce. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet Provozovatele. Chybné, částečné či hromadné platby nemusí být akceptovány. Nebudou-li akceptovány, pak takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány, snížené o případné bankovní poplatky Provozovatele.

  3. Storno podmínky

   V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, nebo v případě, kdy Zadavatel dodá reklamní podklady, které svou kvalitou či obsahem odporují Provozovatelem stanoveným požadavkům či právním předpisům a Provozovatel z tohoto důvodu kampaň nezrealizuje, je Zadavatel povinen Provozovateli uhradit storno poplatek (kompenzující zejména náklady na straně Provozovatele a vzniklou škodu, příp. jejich část) ve výši sjednané ceny dle dané objednávky.

  4. Minimální výše objednávky

   Objednávka musí být v minimální výši 1000,- Kč bez DPH.

  5. Zvláštní podmínka u neuhrazených kampaní

   Provozovatel je oprávněn pozastavit jakoukoliv kampaň či reklamní sdělení Zadavatele, který je v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku za Provozovatelem a takováto kampaň či reklamní sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Zadavatele. Po řádné úhradě takového závazku se smluvní strany dohodnou na pokračování v kampani, je-li to s ohledem na její neobsazenost nadále možné. Pokud Zadavatel neuhradil objednanou reklamní kampaň v řádném termínu a z tohoto důvodu nedošlo k její realizaci, vyhrazuje si Provozovatel právo nabídnout reklamní pozice z takto ukončené objednávky jiným Zadavatelům a současně neumožnit prodej takové reklamní pozice takovému Zadavateli, a to minimálně po dobu 30 dní od pozastavení realizace takovéto objednávky.

 4. Statistiky

  1. Ke každé reklamní kampani se automaticky generuje statistika, která je Zadavateli přístupná bezúplatně. Statistika poskytuje údaje zpětně - tj. pro příslušný den se generuje v průběhu noci na další den. Pro účel případné reklamace jsou však závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení). S ohledem na to, že statistika není poskytována přímo Provozovatelem, Provozovatel nezaručuje její dostupnost ani správnost a její nedostupnost nebo nesprávnost nepředstavují porušení povinností Provozovatele.
  2. Zadavatel prohlašuje, že je mu známa ta skutečnost, že Provozovatel je členem oborového zájmového sdružení SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu, z.p.s.o.; www.spir.cz) a Zadavatel uděluje Provozovateli souhlas s užitím údajů o reklamních kampaních pro výzkum internetu v rámci SPIR.
 5. Reklamace

  1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně, nebo slevu z ceny.
  2. Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně.
  3. Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Zadavateli jen, jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.
  4. Zadavatel je povinen uplatnit reklamaci do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Je-li reklamní kampaň nastavena tak, že probíhá pouze v rámci jednoho dne (24 hodin), je Zadavatel povinen uplatnit reklamaci bezodkladně poté, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však do 14 dnů od ukončení kampaně. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci. Zadavatel je povinen při reklamaci uvádět následující informace: označení Zadavatele či klienta (v případě reklamní agentury), název kampaně, reklamní pozice, počet plánovaných impresí, počet splněných impresí, přidělené číslo objednávky, které je uváděno vždy s potvrzením přijetí objednávky. S ohledem na počet šířených reklamních kampaní Provozovatel upozorňuje Zadavatele, že nedodržení lhůty dle první věty tohoto ustanovení může ztížit vyřízení či znemožnit reklamace. V takovém případě bude reklamace řešena v součinnosti se Zadavatelem na základě dohody o způsobu náhrady nákladů, které Provozovateli vzniknou v důsledku opožděné reklamace.
  5. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po souvislou dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Zadavatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.
  6. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele ani nedostupnost služeb, způsobená třetími osobami nebo vnějšími vlivy, které jsou mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však v takovém případě zajistí Zadavatele náhradní plnění v rozsahu nerealizované reklamní kampaně.
  7. Sleva z ceny se uplatňuje formou opravného daňového dokladu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.
  8. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Zadavateli, je povinen Zadavatel uplatnit do 7 kalendářních dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Provozovatele. Dodržení lhůty je povinen prokázat Zadavatel, jinak bude námitka považována za opožděnou.
 6. Záverečná ustanovení a souhlas zadavatele se zpracováním osobních údajů

  1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě, vyjma zveřejnění údajů v rámci serveru.
  2. Zadavatel výslovně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem. Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
   • Zpracované osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo
   • Účel zpracování osobních údajů: Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Zadavatelů pro marketingové účely.
   • Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Zadavatel na dobu neurčitou
   • Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: _ Osobní údaje jsou od Zadavatele získávány na základě formuláře, který Zadavatel Vyplňuje v rámci objednávky či rezervace
   • Způsob zpracování: Osobní údaje Zadavatele budou zpracovány ve shora uvedeném rozsahu v elektronické databázi Poskytovatele (nebo jím pověřenou třetí osobou), se kterým Poskytovatel uzavře(l) příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě
   • Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu
   • Ochrana práv Zadavatel dle § 21 Zákona: Každý Zadavatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel, jako Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zadavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Poskytovatel nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Zadavatel má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Poskytovatele, a pokud jim Poskytovatel nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže Zadavatel obrátit i přímo.
   • Požádá-li Zadavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   • Udělený souhlas může Zadavatel kdykoli odvolat.
  3. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.
  4. Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu. Zadavatel se zavazuje poskytnout Provozovateli veškeré informace a další součinnost, bude-li to potřebné pro řádné plnění zákonných povinností Provozovatele, a to do tří dnů ode dne, kdy ho k tomu Provozovatel písemně, faxem nebo e-mailem vyzve.
  5. Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
  6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.
  7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.
  8. Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Jsou-li pro určité produkty vytvořeny zvláštní Smluvní ujednání či Zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit. Změna je účinná dnem jejího zveřejnění, ale nevztahuje se na již závazně objednané reklamní kampaně, ledaže je vynucena změnou právních předpisů nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci (o čemž Provozovatel bez zbytečného odkladu Zadavatele informuje).
  10. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel a Zadavatel místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla Provozovatele.
  11. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. února 2013.