Trendy tagy Extra Host (pořad) koronavirus Tvoje tvář má známý hlas 2020 finále MasterChef 2020

Nejnovější kauzy

Je váš prvňáček připraven na velkou životní změnu? Na tohle si dávejte pozor! Odborníci radí čtenářům eXtra.cz

Děti se do školy většinou těší.
Už za pár dní dětem skončí prázdniny a většina z nich už se těší do školy. První školní den je důležitý hlavně pro prvňáčky, kteří už odpočítávají dny a nemůžou skoro dospat. Jenže velká očekávání a radost můžou rychle vystřídat velké problémy a pláč. Jak pozná rodič, že je jeho dítě na první třídu připravené, a kdy zažádat o odklad? Na to odpověděly redaktorům eXtra.cz doktorka Ilona Kejklíčková a doktorka Hana Chmelařová ze Soukromé kliniky LOGO.

Na první školní den se připravuje nejen prvňáček, ale i celá jeho rodina. I když to tak třeba nevypadá, dítě nemusí být na školní docházku připravené vůbec. A varovné signály tak máme mnohdy přímo před očima. Jak poznáte, že váš potomek hravě zvládne první třídu a kdy už byste se měli obávat?

Jak může rodič poznat, že je dítě připravené jít do 1. třídy?

Vstup do školy je velikým mezníkem jak v životě dítěte, tak i v celé jeho rodině. Rodiče i odborníci si všímají jak fyzické, psychické, tak i sociální a emocionální způsobilosti dítěte.

„Dítě by mělo být v dostatečné míře samostatné po praktické stránce (sebeobsluha, oblékání, jídlo atd.), emočně stabilní v tom smyslu, že ovládá a řídí své chování a je schopno fungovat samostatně bez rodiče. A je sociálně vyspělé natolik, aby dokázalo akceptovat osobnost a autoritu učitele a zároveň se začlenit do kolektivu vrstevníků. Také by mělo mít nastavený pravidelný režim v denních činnostech,“ uvedla eXtra.cz doktorka Ilona Kejklíčková. Navíc by mělo být dítě manuálně zručné, umět rozlišovat pravou a levou stranu a umět vnímat sluchem i zrakem.

„Po stránce řečové je dítě do školy připraveno, pokud tvoří gramaticky správně věty, má dostatečnou slovní zásobu a dokáže bez výraznějších potíží komunikovat s vrstevníky i s dospělými,“ tvrdí doktorka Kejklíčková ze Soukromé kliniky LOGO.

Čeho by si měl rodič všímat v období před začátkem školní docházky?

„Rodič by si měl také všímat toho, jak dítě svůj nástup do školy vnímá a vnitřně zpracovává. Začátek školní docházky představuje velkou životní změnu pro každé dítě, které si závažnost tohoto životního kroku uvědomuje. Je třeba s dítětem o jeho prožívání hovořit, podpořit jej, vysvětlit mu vše, v čem má nejasnosti a obavy,“ řekla doktorka Chmelařová.

Velkým problémem jsou vady řeči u dětí – může jít do první třídy i dítě, které vadu řeči má?

Téměř polovina předškoláků má potíže v předškolním věku s výslovností. Když dítě nastupuje do 1. třídy, jeho výslovnost by měla být v pořádku. Není tomu tak ale pokaždé. „Zásadní vada řeči může být důvodem pro odklad školní docházky. Pokud se však jedná o vadu, která postihuje schopnost běžné komunikace dítěte jen mírně, nemusí být překážkou pro vstup do školy. Je však třeba důsledně s dítětem pod vedením logopeda pracovat, aby chybná řeč byla pro dítě jen minimálním a pokud možno dočasným handicapem,“ uvedla doktorka Ilona Kejklíčková.

Nestanou se pak děti s vadou řeči terčem šikany?

„Samotná vada řeči může být záminkou pro posmívání a případně i jiné projevy šikany, stejně jako cokoliv jiného (oblečení, fyzický zjev, drobná odlišnost v chování apod.). Záleží spíše na tom, jak je dítě celkově schopno vyrovnávat se s obtížnějšími situacemi.“

Jak je důležitá přesná mluva, výslovnost „r“ a dalších hlásek u šestiletých dě­tí?

Pokud dítě vstupuje do základní školy, výslovnost by měla být v pořádku a mělo by zvládat výslovnost všech hlásek. Pokud tomu tak není a jen docvičuje některou hlásku nebo konkrétně hlavně „r“, to by neměl být až takový problém. „Pokud gramatická rovina řeči není v normě, může mít dítě ve škole potíže. Tvorba a skladba věty mohou hrát zásadní roli. Pokud také dítě nerozeznává sluchem rozdílnou výslovnost hlásek, je nutné s ním logopedicky pracovat, protože by mohlo mít velké potíže s psaním diktátů,“ řekla doktorka Ilona Kejklíčková.

Jakým způsobem může rodič zjistit, jestli dítě rozumí čtenému nebo mluvenému textu?

„Postup je jednoduchý. Dítěti přečteme text – nejlépe nějaký jednodušší příběh, kde je jasná a nepříliš komplikovaná dějová linie – a poté má za úkol příběh svými slovy převyprávět. Ve věku nástupu do školy nebude vyprávění pravděpodobně zcela bezchybné, ale základní dějové momenty příběhu a jeho logiku je dítě, které netrpí poruchou porozumění, schopné zachytit.“

Je alarmující, když dítě neposedí a neumí se před nástupem do školy soustředit na jednu věc?

Velmi nízká schopnost soustředění a nadměrná neposednost mohou být faktory, které by dítěti začátek školní docházky mohly zkomplikovat. „Při případném vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně dokáže psycholog zhodnotit, zda je chování dítěte natolik nesoustředěné a hyperaktivní, aby bylo důvodem pro odklad školní docházky,“ tvrdí doktorka Chmelařová.

Kdy zažádat o odklad školní docházky?

„O odklad školní docházky je namístě požádat, pokud by svým nástupem do školy dítě obecně řečeno více ztratilo, než získalo. O tomto rozhodnutí je dobré se poradit nejprve s vyučujícími v mateřské škole, kteří mají obvykle spolu s rodiči nejlepší povědomí o tom, jak se dítě chová v kolektivu, nakolik zvládá zaměřenou činnost, dokáže se soustředit, jak zvládá širokou škálu psychických, fyzických, sociálních i emočních dovedností, které bude ve škole potřebovat. V případě pochybností je namístě rozhovor s pediatrem a vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně,“ řekla Hana Chmelařová ze "Soukromé kliniky LOGO“.

Může rodič udělat něco pro to, aby dítěti pomohl a bylo připravené nastoupit do 1. třídy?

Dítěti můžeme nástup do 1. třídy usnadnit. Jeho nejistotu snížíme tím, že si budeme o škole otevřeně povídat, vysvětlíme mu jednoduchou formou, jak tam vše funguje. „Rozhodně bychom neměli dítě školou strašit, vyhrožovat mu, že ve škole bude vše jiné a mnohem náročnější než ve školce a že mu končí léta her a bezstarostnosti. Na druhou stranu by dítě nemělo jít do školy s ‚růžovými brýlemi‘, rodiče by mu měli vysvětlit, že škola na něj bude klást poněkud větší nároky než mateřská škola.“

Jak pracovat s dítětem týden před nástupem do 1. třídy?

„Ze základních poznatků by dítě mělo umět rozeznat základní barvy a geometrické tvary, jako je trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník. Rozlišit také, co je velké, co malé, poznat nějaké písmenko, třeba ze svého jména, číslici přiřadit k určitému počtu, namalovat jednoduchou postavu, znát svoje jméno a příjmení, umět vyprávět a znát nějakou pohádku. Vhodné je také ovládat dny v týdnu a vlastní adresu, pro všechny případy. Ve školkách se tyto vědomosti upevňují prostřednictvím didaktických pomůcek, jež jsou krásně ilustrované, názorné, barevné a veselé,“ radí doktorka Chmelařová ze Soukromé kliniky LOGO.

Je důležité, aby se dítě naučilo vstávat, snídat a podobně

„Určitě je to praktické, když máme s dítětem tyto věci před nástupem do školy alespoň zčásti ‚nacvičené‘. Není třeba mít od poloviny prázdnin přesný režim, prázdniny by si dítě mělo užít v poklidu a bez zbytečného stresu, zároveň však můžeme dítě postupně připravovat na změny, které od září nastanou.“

Jak dítěti ulehčit první dny školy?

„Mluvte s ním o tom, jak se mu ve škole dařilo, co se mu tam líbilo, co nového zažilo, s čím se seznámilo. Ale také o tom, co se nepodařilo nebo z čeho je dítě rozladěné. Buďte trpěliví, mohou nastat menší krize, kdy první nadšení vašeho školáka opadne a škola se na chvíli stane nepříjemnou povinností.“

Na co si dát pozor během prvních školních dní?

„Dítě by mělo mít dostatek odpočinku, tedy nejen kvalitního a dostatečně dlouhého spánku, ale i pohybu a aktivní relaxace. Mělo by cítit podporu rodičů a zájem o to, jak se mu ve škole daří. A když se něco dařit nebude, hledejte společně řešení, povzbuzujte, buďte trpěliví. Snažte se s dítětem trávit čas, věnovat mu pozornost nejen při psaní úkolů,“ uzavírá doktorka Ilona Kejklíčková.

Související články

Další články